KMA

EAAB arbetar efter väl dokumenterade arbetsprocesser, med kontinuerliga förbättringar. Våra processer inom kvalitet och miljö är kontrollerade och certifierade enligt kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Gällande arbetsmiljö så kommer en certifiering mot 45001:2015 ske under 2017.

EAAB´s mål är att arbeta långsiktigt och med hög kvalitet för att skapa ett stort förtroende. Vi värnar om en bra arbetsmiljö och vi har krav på hög kompetens hos våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer.

Vi strävar efter att utföra våra arbeten så att vi erhåller nöjda och återkommande kunder bland annat genom att; bemöta kunden såsom vi själva vill bli bemötta, ha en god planering och organisation i våra projekt, hög kompetens och yrkesstolthet hos samtliga medarbetare och leverantörer, leverera våra produkter till förväntad kvalitet och avtalad tid, ett stort engagemang och sätta kundens behov i centrum.

Verksamheten vid EAAB skall karakteriseras av god trivsel, hälsa och utveckling bland medarbetarna. Vi skall ha ett arbetsklimat där var och en känner att man gör nytta och vet vilka mål som skall uppnås. I det dagliga arbetet skall varje medarbetare ta ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och genast rapportera risker och hot mot god arbetsmiljö.

Vi värnar om våra medarbetare och utför varje år utvecklingssamtal samt hälsokontroll. Vi stimulerar våra medarbetare till fysisk träning och välbefinnande genom bland annat subventionerad träning.

EAAB har en miljövänlig verksamhet och bidrar till ett hållbart samhälle genom bland annat att; välja miljövänliga byggmaterial, sortera avfall, låg energiförbrukning samt minimering av transporter.

 

Företagspolicy KMA

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att alltid överträffa kundens förväntningar.

Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra produkter, installationer, entreprenader och service ska uppfattas som uttryck för kvalitet genom att vi:

 • Ska vara lyhörda och flexibla genom ett noggrant planerande vid genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande
 • Alltid ska följa gällande lag- och branschregler
 • Alltid ska eftersträva att överträffa behov och förväntningar från våra kunder och andra intressenter, så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner
 • Ska leverera god service till våra kunder
 • Ser till att alla medarbetare har en anpassad utbildning för sina arbetsuppgifter och känner till vår kvalitetspolicy samt vårt kvalitetssäkringssystem och aktivt bidrar till att våra mål uppfylls samt att vår verksamhet, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras

Miljöpolicy

Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy och där ska vi genom vår verksamhet ta ett sådant ansvar för miljön så att olägenhet eller skada för natur eller person inte uppstår.

Vi ska minska utsläppen till luft genom:

 • Vårt val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt både vad gäller produktleveranser och tjänsteresor
 • Att minska vårt resande genom bland annat samåkning
 • Att minska på antalet onödiga resor

Vi ska:

 • Motivera våra medarbetare till ett ansvarsfullt agerande för miljön genom utbildning och information samt ta till vara medarbetarnas engagemang. Alla medarbetare ska känna till vår miljöpolicy samt våra miljömål och handlingsplaner och därmed aktivt bidra till att våra mål uppfylls och vår verksamhet ständigt förbättras på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi ska minska vår miljöbelastning genom att:
 • Hantera vårt avfall på bästa sätt och minska vår energianvändning
 • Hjälpa våra kunder till ett miljöeffektivare val av produkter
 • Minska användningen av kontorsmaterial som t ex papper och elektronik
 • Följa gällande förordningar och lagstiftningar som minimikrav. Arbetet ska bedrivas genom samverkan med våra kunder och leverantörer. Arbeta med ett centralt miljöledningssystem med konkreta handlingsplaner och mätbara mål som årligen följs upp av ledningen

Arbetsmiljöpolicy

Hos oss på EAAB är respekt och samhörighet exempel på viktiga faktorer som främjar goda arbetsförhållanden i vår verksamhet.

Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

Därför arbetar vi på följande sätt med arbetsmiljön:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
 • Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet
 • Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydligt ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständiga förbättringar i alla delar
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning som krävs för att kunna utföra sitt arbete
 • Vi följer regelbundet upp att alla har nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt individuella ansvar för arbetsmiljön
 • Vi undersöker arbetsmiljön minst en gång om året i syfte att förebygga skador och ohälsa
 • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepande
 • Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål
 • Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete (ledningssystem) en gång per år efter en särskild dagordning
 • Vi lever upp till kraven på dokumentation och tydlighet

KMA

Våra processer uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1.

KMA

Projekterfarenhet

Projekterfarenhet

Jobba hos oss

Vi söker nya medarbetare till produktionen

Jobba hos oss